loading...
افسران جوان جنگ نرم
من انقلابی ام بازدید : 127 سه شنبه 29 بهمن 1392 نظرات (0)

از فرمايشات حضرت علي (ع)

1.         بزرگترين گناه ترس است.

2.         بزرگترين تفريح  كار است.

3.         بزرگترين بلا نا اميدي است.

4.         بزرگترين شجاعت  صبر است.

5.         بزرگترين استاد تجربه است.......

 


.         بزرگترين گناه ترس است.

2.         بزرگترين تفريح  كار است.

3.         بزرگترين بلا نا اميدي است.

4.         بزرگترين شجاعت  صبر است.

5.         بزرگترين استاد تجربه است.

6.         بزرگترين اسرار مرگ است.

7.         بزرگترين افتخار ايمان است.

8.         بزرگترين سود فرزند نيك است.

9.         بزرگترين هديه گذشت است.

10.       بزرگترين سرمايه اعتماد به نفس است.

11.       آنچه بر قضا وقدر فايق آيد صبر است.

12.       آنچه آدمي را صيقل دهد كار است.

13.       آنچه كه كهنه اش بهتر است دوست است.

14.       آنچه كه از علم بهتر است تجربه است.

15.       آنچه براي مرد ننگ است  غصه است.

16.       آنچه بيش از مرگ آدمي راميكشد  نوميدي است.

17.       آنچه هرقدر دراز باشد كوتاه است   عمر است.

18.       آنچه كه كمش زياد است دشمن است.

19.       آنچه كه زيادش هم كم است  ايمان وجوانمردي است.

20.       هر کسی دل مسلمانى را بچيزى شاد كند خدا در قيامت او را شاد مى گرداند.

21.       هر كس در پس عيبجوئى مردم بر آيد خدا پرده از روى عيب و گناهش بر دارد و او را رسوا كند.

22.       با سه چيز عقل انسان ها محك زده مى شود: ثروت، پست و مقام، مصيبت ها و مشكلات.

23.       *قیامت نزدیک است و مرگ نزدیکتر.*

24.       در هر اجتماعی که بیشتر قسم خورده شود، آن اجتماع خراب تر و مردمش دروغگو تر اند!!!

25.       دنیا برای تو شیوا ترین پند آموز است ،   اگر پند پذیر باشی!!!

26.       در فتنه ها همچون بچه شتر باش که نه پشت دارد تا بر آن سوار شوند و نه پستانی که از آن شیر بدوشند.

27.       دعوت کننده ای که فاقد عمل باشد مانند تیر اندازی است که کمان او زه ندارد.

28.       کسی که بر مرکب شکیبایی سوار شود به پیروزی نهایی دست می یابد.

29.       چه زشت است کوچکی به هنگام نیاز و سرکشی به هنگام بی نیازی.

30.       حاجت محتاج را به تاخیر نینداز زیرا نمی دانی از اینکه فردا برای تو چه پیش خواهد آمد.

31.       حق سنگین است اما گوارا ، باطل سبک است، اما در کام چون سنگی خارا.

32.       دوست مومن عقل است ، یاورش، علم ، پدرش مدارا و برادرش ، نرمش.

33.       علم خویش را به جهل و یقین خود را به شک مبدل نکنید، آنگاه که به علم رسیدید عمل کنید و آنگاه که به یقین دست یافتید ،اقدام نمایید.

34.       حق بگویید تا به حق معروف شوید،حق را به کار ببندید  تا از اهل حق باشید.

35.       آنچه را نمی دانی مگو ، بلکه هر آنچه را که می دانی نیز اظهار مکن.

36.       پیش از این که نسبت به کاری تصمیم بگیری مشورت کن ، و قبل از این که وارد عمل شوی ، فکر کن.

37.       اطمینان را با امیدواری مبادله نکن.

38.       همانا پاداش دانشمند از شخص روزه دار و شب زنده دارکه در راه خدا جهاد می کند بیشتر است.

39.       عاقل ترین مردم کسی است که عواقب کار را بیشتر بنگرد.

40.       بزرگترین نادانی ها برای بشر عدم شناخت خود است.

41.       برای مردم آن را بخواه که برای خود می خواهی و با دیگران طوری رفتار کن که مایلی درباره ات آنچنان کنند

42.       گیتی برای تو شیواترین پندآموز است اگر پندپذیر باشی.

43.       بپرهیز از انجام کاری که اگر فاش شود انجام دهنده را خوار و خفیف سازد.

44.       بهترین شیوه صداقت وفا به عهد است.

45.       هیچ ارثی مانند ادب و اخلاق پر ارج و گرانمایه نیست.

46.       بهترین شیوه عدل ، یاری مظلوم.

47.       مربی لایق کسی است که از غریزه عشق به کمال و ترقی خواهی کودک استفاده کند.

48.       بوسیدن فرزند ، رحمت و محبت است.

49.       اسرار خویش را به کسی مگو.

50.       سرلوحه کتاب سعادت بشر ، رفتار پاک و سجایای اخلاقی اوست.

51.       بی خردتر از همه کسی است که خود را خردمندتر از همه  پندارد.

52.       شکیبایی در مصیبت ، از نشانه های مومن است.

53.       شرط خرد حفظ تجربه ها و بکار بستن آنهاست.

54.       هر کس در نقطه ضعف های دوست خود دقیق شود ، پیوند دوستی او قطع خواهد شد.

55.       آدمی به گفتارش سنجیده می شود و به رفتارش ارزیابی می گردد، چیزی بگو که کفه سخنت سنگین شود و کاری کن که قیمت رفتارت بالا رود.

56.       هیچ شرافتی مانند فروتنی نیست.

57.       برای مشاورت ، خردمندان را برگزین تا از ملامت و ندامت در امان باشی.

حکمت هایی آموزنده از سخنان پربار و گرانقدر حضرت علی(ع)

58.       با مردم آن گونه معاشرت کنید که اگر مردید بر شما اشک ریزند و اگر زنده ماندیدبا اشتیاق به سوی شما آیند.

59.       اگر بر دشمنت دست یافتی، بخشیدن او را شکرانه پیروزی قرار ده.

60.       ناتوان ترین مردم کسی است که در دوست یابی ناتوان است، و از او ناتوان تر آن است که دوستان خود را از دست بدهد.

61.       بهترین بی نیازی، ترک آرزوهاست.

62.       کسی که آرزوهایش طولانی است کردارش ناپسند است.

63.       عمل مستحب انسان را به خدا نزدیک نمی گرداند،اگر به واجب زیان رساند.

64.       قلب احمق در دهان او و زبان عاقل در قلب او قرار دارد.

65.       پیروزی در دوراندیشی، و دوراندیشی در به کارگیری صحیح اندیشه و اندیشه صحیح به رازداری است.

66.       هیچ ثروتی چون عقل و هیچ فقری چون نادانی نیست و هیچ ارثی چون ادب و هیچ پشتیبانی چون مشورت نیست.

67.       از دست دادن حاجت بهتر از درخواست کردن از نااهل است.

68.       چون عقل کامل گردد سخن اندک شود.

69.       نابود شد کسی که ارزش خود را ندانست.

70.       ترک گناه آسان تر از درخواست توبه است.

71.       قربانگاه اندیشه ها زیر برق آرزوهاست.

72.       جوینده چیزی یا به آن یا به برخی از آن خواهد رسید.

سخناني از حضرت علي (ع) (قسمت اول)

74.       شكست عدم پيروزي نيست بلكه شكست پيروزي آدم را به تأخير مي اندازد.

75.       هر كه همتش كوچك باشد، فضيلتش از بين برود.

76.       هر گاه جنايتها آشكار شود، بركت ها از ميان برود.

77.       ثمره حسادت، بدبختي در دنيا و آخرت است.

78.       تو اگر نيكي كني خود را گرامي داشته اي و به خودت نيكي كرده اي، اگر بدي كني خودت را خوار كرده اي و به خودت زيان رسانده اي.

79.       گنجايش هر ظرفي با آنچه در آن نهند، تنگ مي شود جز ظرف دانش كه (هر چه در آن نهند) گسترش مي يابد.

80.       بدهكاري زياد، راستگو را دروغگو مي كند و خوش قول را بد قول مي كند.

81.       هر كه اطمينان داشته باشد كه آنچه خدا برايش مقدر كرده است به او مي رسد، دلش آرام گيرد.

82.       زهد و بي اعتنايي به دنيا، بزرگترين آسايش است.

83.       چه بسيارند عبرتها و چه اندك اند عبرت گرفتن ها!

84.       در انتظار فرج باشيد و از رحمت خدا نوميد نشويد.

85.       انصاف، برترين خصلت هاست.

86.       هر كه خوراكش كم باشد، انديشه اش زلال گردد.

87.       شنونده غيبت، مانند غيبت كننده است.

88.       هر كس پاك دامني و قناعت ارمغان او شد، سرافرازي با او هم پيمان گشت.

89.       برترين بخشندگي بخشش در تنگدستي است.

90.       محبوب ترين مؤمن نزد خداوند كسي است كه مؤمن فقيري را در تنگدستي دنيا و گذران زندگي ياري رساند.

91.       خوشا به حال آنكه به بندگان خدا نيكي كند و براي آخرت خود زاد و توشه برگيرد.

92.       از گردش روزگار، گوهر مردان آشكار مي شود.

93.       از طمع كاري است كه مردان گردن به ذلت و خواري نهند.

سخناني از حضرت (علي) (قسمت دوم)

94.       قناعت پيشه كردن، از عزت نفس است.

95.       احمق ترين خلق كسي است كه خود را عاقلترين خلق بداند.

96.       آفت وقار و هيبت مرد، شوخي است.

97.       اگر چشم دل بينا نباشد، شنوائي گوش سودي ندهد.

98.       با نيكان بدي مكن، چه آنان را از نيكي باز مي داري.

99.       بالاترين بخشش آن است كه پيش از خواري خواستن باشد.

100.     با پدران خود نيكي رفتار كنيد، تا پسرانتان به شما نيكي كنند.

101.     انسان در زير زبان خويش پنهان است.

102.     انسان را پس از مرگ خانه اي نيست، مگر خانه اي كه قبل از مرگ بنا كرده است.

103.     بد ترين رفيق كسي است كه تو را به معصيت خدا تشويق كند.

104.     ترسو را توفيق و كاميابي محال است.

105.     پوزش طلبيدن نشان خردمندي است.

106.     به هر چيز در دنيا بيشتر انس داري، زيادتر از آن بترس.

107.     بلاي آدمي در زبان اوست.

108.     كسي كه در كار كوتاهي كند به غم و اندوه دچار مي شود.

109.     كسي كه خودخواهي و اسراف پيشه كند، از برتري و بزرگواري مي افتد.

110.     بزرگوار كسي است كه در كيفر بدي نيكي كند.

111.     مؤمن را شادي در جبين است و اندوه در دل.

112.     ناداني دردناك ترين دردهاست.

113.     هنگامي كه هوس ها بر عقل چيره شوند، انسان به پرتگاه ها كشيده مي شود.

114.     هيچ مالي پر فايده تر از عقل نيست.

115.     دانائي ميراثي است شريف و گرامي.

116.     هر كه مرا حرفي بياموزد، مرا بنده خود گردانيده است.

117.     هر كس ميدرود آنچه را ميكارد و جزا مي بيند آنچه را عمل مي كند.

118.     خوبي سخن در كم گفتن است.

119.     دانشي كه تو را اصلاح نكند، گمراهي است.

120.     هر كس از خدا بترسد، ترسش از مردم كمتر مي شود.

121.     سه كار شرم برنمي دارد: خدمت به مهمان، برخاستن از جا در برابر معلم و گرفتن حق خود.

122.     دين مرد خرد اوست، كسي كه عقل ندارد، دين ندارد.

123.     رشكبر هميشه بيمار است.

124.     درباره آنچه از آن شناختي نداري، سخن مگوي.

125.     سينه عاقل، صندوق اسرارش مي باشد.

126.     يا دانشمندي زبان دار و گويا باش و يا شنونده اي علم نگهدار، مبادا جز اين دو، شخص سومي باشي.

127.     علم با عمل مقرون است پس هر كه مي داند، بايد عمل كند، و علم عمل را صدا زند اگر او پاسخش را نداد از نزد او برود.

128.     بخل، گردآورنده همه عيبهاي زشت است و افساري است كه بهر كار بدي انسان را مي كشد.

129.     از بخل و نفاق اجتناب كنيد كه از مذمومترين اخلاقهاست.

130.     بخيل پيش عزيزان خود خوار است.

131.     بخل ورزيدن به آنچه در دست داري، بدگماني به معبود است.

132.     بخشندگي آدمي او را محبوب مخالفانش مي كند و بخلش او را نزد فرزندانش هم منفور مي سازد.

133.     ازویژگی های انسان در شگفتی مانید که با پاره ای "پی" می نگرد و با "گوشت" سخن می گوید، و با "استخوان" می شنود و از "شکافی" نفس می کشد.

ارسال نظر برای این مطلب

کد امنیتی رفرش
درباره ما
................... وبــــــلــــاگ افســـــران جــــوان جـنــــگ نـــــــرم................
اطلاعات کاربری
 • فراموشی رمز عبور؟
 • آمار سایت
 • کل مطالب : 127
 • کل نظرات : 5
 • افراد آنلاین : 2
 • تعداد اعضا : 12
 • آی پی امروز : 11
 • آی پی دیروز : 22
 • بازدید امروز : 152
 • باردید دیروز : 83
 • گوگل امروز : 0
 • گوگل دیروز : 0
 • بازدید هفته : 879
 • بازدید ماه : 2,532
 • بازدید سال : 26,021
 • بازدید کلی : 128,292